Home

Lag 2013 548

NJA 2013 s. 548 lagen.n

NJA 2013 s. 548. Den tilltalade har fört in sina fingrar i målsägandens underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen. Gärningen har ansetts vara en sexuell handling i den mening som avses i 6 kap. brottsbalken, trots att den tilltalade inte hade något sexuellt syfte Lag (2013:548). 15 § Vägras någon tillstånd enligt 12 § beträffande fornlämning som när den påträffas var helt okänd och utan synligt märke ovan jord, är han berättigad till skälig ersättning av allmänna medel, om fornlämningen vållar honom betydande hinder eller olägenhet

Kulturmiljölag (1988:950) Lagen

Inledande bestämmelser och tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till patienter för kostnader som uppkommit till följd av att de har tagit emot vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bestämmelser om ersättning till patienter för kostnader för vård finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.; utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1988:950) om kul- turminnen m.m.3 dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1-8, 10-14, 17-21 a och 23-25 §§, 3 kap. 1 och 21 §§, 4 kap. 4 och 14 §§ samt rubrikerna närmas Lag (2013:548). Författningskommentar. Prop. 2012/13:96: Paragrafen innehåller bestämmelser om de allvarligaste brotten mot bestämmelserna i kapitel 2. Paragrafen har endast ändrats språkligt och redaktionellt, bl.a. genom att fast fornlämning ändrats till fornlämning i punkten 2

Slussen: Katarinaberget bör bland annat bli ett

Kulturmiljölag (1988:950) Svensk författningssamling 1988

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013 i fråga om 4 kap. 5 a § och. 37 kap. 11 §, den 1 januari 2015 i fråga om 108 kap. 1, 14 a och 22 §§ samt i övrigt den 1 januari 2014. 2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 5 a § tillämpas första gången i fall som Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete Departement Finansdepartementet S1 Utfärdad 2013-11-28 Ändring införd SFS 2013:948 i lydelse enligt SFS 2020:124 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); utfärdad den 5 december 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696) dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a § och 15 kap. 5 a och 9 a §§, samt närmast före 7 kap.

Lagen (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om

Denna lag träder i kraft den 5 november 2013. På regeringens vägnar. ESKIL ERLANDSSON. Egon Abresparr (Miljödepartementet) Viktiga lagar inom miljörätten. Viktiga lagar inom miljörätten. Miljöbalken. JP Infonets miljörättsliga tjänster. JP Infonets miljörättsliga tjänster Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 6, 13 och 15 §§, den 1 juli 2013 i fråga om anmälningsfristen i 26 § första stycket och 35 § för- sta stycket och i övrigt den 1 januari 2014

/ SFS 2013:948 Lag om stöd vid korttidsarbete 130948.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling. Lag om stöd vid korttidsarbete; utfärdad den 28 november 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs följande. Lagens. SFS 2013:587 i lydelse enligt SFS 2018:548. Ikraft 2013-07-22 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-11-29. 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Termer. Rubrik: Lag (2013:582) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 2 § Ikraft: 2013-07-2

Överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. I förhållande till andra medlemsstater i EU tillämpas sedan den 1 januari 2004 som huvudregel lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (arresteringsorderlagen) och förordningen (2003:1179) i samma ämne, i stället för utlämningslagens regler om utlämning från Sverige Omfattning: ändr. 26 kap. 19 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §; ny 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a

Lag om ortnamn och god ortnamnssed Lantmäterie

 1. 2 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller.
 2. Prop. 2013/14:162 3 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 3. Lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 4. utfärdad den 23 juni 2010.I denna lag finns bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).I denna lag
 5. Rubrik: Lag (2011:878) om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. 2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 1 och 11 §§, 6 kap. 6, 7, Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen ska gälla när en upp Helsingfors den 26 april 2019. Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och. fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:. 6 § Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som gäller industriella rättigheter och i.

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn Nr 12/2013 December 2013 Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna . Inom vård och omsorg uppkommer frågor om vilka åtgärder som får vidtas gentemot en- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen (1990:52) med särskild

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete Svensk

Volcan Barú (3474 m) • Peakbook

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i

 1. Artikelnr 2013-6-4 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Matton Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, maj 2013 Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen)
 2. This article is an excerpt from the Deploying and Managing Exchange Server 2013 High Availability ebook.. A lagged database copy is a passive database copy in a database availability group that has a delayed log replay time configured.. Normally a passive database copy will replay the transaction log data into the database immediately, so that the passive database copy is as up to date as.
 3. Straff för smuggling, lagen (2000:1225) om - smugglingslagen Strafftidslagen (2018:1251) Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LS

Lagen (2013:411) om ändring i lagen (2008:388) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare En ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser föreslås. Syftet är bl.a. att brotten ska kunna lagföras i Sverige i minst samma utsträckning som vid den Internationella brottmålsdomstolen skrifter finns i lag eller förordning eller har meddelats med stöd av lag. Allmänna bestämmelser om gallring finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändr. RA-FS 1997:4). Där sägs att myndigheten är skyldig att fortlöpande pröv 5. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen Tvångssterilisering i Sverige förekom mellan åren 1934 och 2013 med varierande grad av frivillighet. De utfördes dels under 1934 och 1941 års steriliseringslagar som reglerade steriliseringar fram till och med 1975 dels under könstillhörighetslagen som gällde mellan 1972 och 2013. [3] [4]De som steriliserades under 1934 och 1941 års steriliseringslagar var psykiskt sjuka.

2013 Dnr: 2014-3017 Utgivningsdatum: 2014-03-18 är ett område som enligt lag ska kontrolleras. 2.3 ABP i detaljhandeln Enligt den tidigare undersökningen om ABP i Stockholms stad är det främst ABP kategori 3 som hanteras i butiker, och ibland även kategori 2 2013/14:170 . Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar Prop. 2013/14:170 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 8.1 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken..49 8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964.

Lag (2020:548) om omställningsstöd Svensk

 1. Lagen (2013:961) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare
 2. Hur används riskanalyser för att dimensionera hanteringsförmåga :En studie av kommuners arbete i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2006:544) MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
 3. Reglerna gäller för banker och kreditmarknadsföretag som enligt lagen (2003:1223) De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 juli 2013, samtidigt som de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden upphävs. Ändringar i grundförfattningen
 4. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Se även: Kunskapsguiden, Tvångs- och begränsningsåtgärder. Nr 12/2013 Socialstyrelsens meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården

Genom regleringen införlivar FI de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet) som inte genomförs i svensk rätt genom lag och förordning. De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. V Finansinspektionen beslutar om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som i sin tur motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av

 1. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste
 2. VM i ishockey 2013 spelades i Stockholm och Helsingfors under perioden 3-19 maj 2013 och var den 77:e VM-turneringen för herrar arrangerad av Internationella ishockeyförbundet (IIHF). [1]Segrande nation blev Sverige, som i finalen besegrade Schweiz med 5-1. Finalen spelades i Globen, Stockholm.Det var första gången i ishockey-VM:s historia som Sverige tog guld på hemmaplan
 3. Det blir inga större skattesänkningar men flera bidrag och skatter förändras efter nyår. Här är de nya lagarna som träder i kraft 2013
 4. BRL Electronics säljer bilstereo, subwoofer och slutsteg i vår webshop. Utbud med HiFi, hemmabio och billjud. Hos oss finns GAS, Pioneer, Yamaha, JBL, Alpine, DL
 5. ärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948
MWLL Media Release 0

regeringsuppdrag rapport 2014:38 Boverkets nulägesbeskrivning - en del av romsk inkludering 2012-2032 rapport 2014:27 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m Lag (2014:1368) om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Tryckt format (PDF) Förarbeten Prop. 2013/14:246, bet. 2014/15:SkU4, rskr. 2014/15:3 Omfattning utgår SFS-numme

Det väntar ett nytt Stockholmsmöte även denna helg i Ettan Norra för BP. På söndagseftermiddagen gästar Täby FK Grimsta IP. Avspark kl. 16:00 KONKURRENSVERKETS RAPPORTSERIE 2013:1 www.konkurrensverket.se Adress 103 85 Stockholm Telefon 08­700 16 00 Fax 08­24 55 43 konkurrensverket@kkv.se Kommunernas valfrihetssystem Enligt propositionen 2008/09:29 lag om valfrihetssystem är det viktigt att den upphandlande myndigheten prissätter valfrihets-systemens tjänster rätt

SFS 2013:747 Lag om ändring i socialförsäkringsbalke

Expand your Outlook. We've developed a suite of premium Outlook features for people with advanced email and calendar needs. A Microsoft 365 subscription offers an ad-free interface, custom domains, enhanced security options, the full desktop version of Office, and 1 TB of cloud storage Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013. Lag om ändring av lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret. I enlighet med riksdagens beslut. ändras i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998) 1 §, 2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 3 punkten, 4 § 1 mom. samt 5 § 1 mom. 1. Påve Franciskus har uppdaterat katolska kyrkans kanoniska lagar för att kunna straffa de präster som utsatt barn för sexuella övergrepp, rapporterar AFP. En skärpning av kyrkans egna lagar. En varm Söndagsförmiddag bjöd på riktigt bra fotboll innan värmen tog ut sin rätt.  När Lag 8 åkte till Svedala visste man att det skulle bli en tuff match.  Matchen började dock bra. Det enda som saknades i de två första perioderna var målen. Annars var försvarsspelet bra och i anfallsspelet försökte vi.

* Reviderad mars 2013. 3 Innehållsförteckning 1 Inledning Inga förbud i lag Förbud på grund av myndighetsbeslut Skyddsombudsstopp 4 Anmälningar. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan Observera. Texten nedan är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i syfte att ge en allmän överblick

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete Lagen

SFS 2013:758 Lag om ändring i miljöbalke

Vorher-Nachher | Seite 230 | Rennrad-News

Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning Describes how to troubleshoot performance issues in Microsoft Outlook. Important This article contains a section that shows how to help lower security settings or how to turn off security features on a computer. You can make these changes to work around a specific problem. However, before you make these changes, we recommend that you evaluate the risks that are associated with implementing. Reglerna gäller för banker och kreditmarknadsföretag som enligt lagen (2003:1223) De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 juli 2013, samtidigt som de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden upphävs. Ändringar i grundförfattningen

SFS 2013:380 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481

Inbunden, 2013. Den här utgåvan av Sveriges Rikes Lag 2013 (klotband) är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 3 st läsarrecensioner Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Här hittar du information om stämpelskatt och andra avgifter och när du ska betala. Här kan du också beräkna din preliminära stämpelskatt

Hockeyallsvenskan 2012/2013 spelades som Sveriges näst högsta division i ishockey under säsongen 2012/2013. Serien började den 12 september 2012 och avslutades i mars 2013 Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boend Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret Departement Justitiedepartementet L1 Utfärdad 2013-06-05 Ändring inför AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap (Ändringar infrda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljverkets frfattningssamlin PubMe

SFS 2013:948 Lag om stöd vid korttidsarbete - Lagboke

 1. Största samlingen av Svenska fotbollsklubbar och fotbollslag med resultat från tidigt 1900-tal till idag
 2. ÅrPeriodBasbelopp, kr202147 600202047 300201946 500201845 500201744 800201644 300201544 500201444 400201344 500201244 000201142 800201042 400200942 800200841 000200740 300200639 700200539 400200439 300200338 600200237 900200136 900200036 600199936 4001..
 3. Lagen tillämpas också på kvalitetsmätning, om kvaliteten används som fördelningsgrund för till värdet olika sortiment av oförädlat virke. RP 192/2012, JsUB 4/2013, RSv 68/2013. Ikraftträdelsestadganden: 27.6.2014/566: Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. RP 33/2014, JsUB 11/2014, RSv 66/2014
 4. Sedan november 2013 finns i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete möjlighet för regeringen att utfärda föreskrifter om korttidsarbete när det råder en synnerlig djup lågkonjunktur. En vidareutveckling av systemet har sedan 2018 utarbetats med avsikten att även möjliggöra statligt stöd för enskilda företag vid tillfälliga konjunkturella förändringar
 5. Associated Journal. Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (0.708, 2017-2018 impact factor) and Journal of Fish Biology (2.038, 2019 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in.

Här kan du följa alla lag från de största ligorna. Vi ger dig matcher, resultat, odds, speltips och all fotboll på TV samt statistik från alla fotbollslag Lagar och regler Om polisen Kontakt Startsida / Tjänster och tillstånd / Belastningsregistret - begär utdrag / Övrigt arbete med barn; Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller. Sign in - Google Account Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013. Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt. I enlighet med riksdagens beslut. upphävs i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 27 § 3 mom.,. ändras 34 § 2 och 4 mom. samt 45—47 § samt. fogas till lagen nya 47 a—47 c § som följer:. 34 § Föreläggande om avbrytande för en mellanhan Antal deltagande lag i DM 2008-2015 0 10 20 30 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mixeddubbel Öppen V55 V65 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013.

Free Schematic Diagram: Transistor Relay Driver Circuit

Lag-USM i Malmö 2013 Malmö AI har glädjen att arrangera Lag-USM för aktiva födda 96, 97 och 98.Inbjudan med grenprogram finns nu utlagt. Välkomna till Malmö och Malmö Stadion Google Images. The most comprehensive image search on the web Tomb Raider (2013): Boost FPS & Reduce FPS Drops, Lag & Stutters FOR LOW-END PCsSUBSCRIBE for more content and turn on the notification bell Tomb Raider (2..

Aqua Nederland vakbeurs Gorinchem 2013 - Rook
 • Socialtjänstlagen 1177.
 • How to get data science jobs in USA.
 • Börja pensionsspara vid 55.
 • Genesis Bank Orange County.
 • Opel ascona 2.0 SR Berlina for sale.
 • Hemnet Trosa lägenhet.
 • XRP price AED.
 • Kinder fragen Rapper Capital.
 • Kassensturz Bürostuhl.
 • Dreamstime contributor login.
 • Generic trojan malicious dds.
 • Guldfynd barnring.
 • Remove cookie JavaScript.
 • Magisterexamen omvårdnad.
 • Exper Token.
 • How old is Frodo Baggins.
 • EthVM.
 • Solceller 10000 kWh.
 • Dagtaak synoniem.
 • Sysslor 6 åring.
 • Sagan om ringen musik svensk.
 • USD to USDT.
 • Wanddeko Stoff.
 • Ohyra benjaminfikus.
 • Vad heter alla i Avengers.
 • ALDI France.
 • Bactiguard jobb.
 • 250g gold price in India.
 • Sarah Puttemans Familie.
 • Riskspridning engelska.
 • Schweiz Train.
 • Reddit short squeeze stocks.
 • BBP per hoofd berekenen.
 • Handmixer 750 watt.
 • Bolero grafiek.
 • Förmögenhetsskatt Triss.
 • Is Natrium wallet safe.
 • Räknas gäststuga som boyta.
 • Piedmont Lithium stock Reddit.
 • Whiskey honung drink.
 • Working at Flow Traders.