Home

Sosfs 2014:5

SOSFS 2014:5 3 § Föreskrifterna i 2-4 kap. och 6 kap. ska även tillämpas av den som bedriver enskild verksamhet enligt SoL, lagen (1990:52) med sär-skilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM eller LSS. 4 § Kommunal eller enskild verksamhet som utför personlig assistan sosfs 2014:5 3 § föreskrifterna i 2-4 kap. och 6 kap. ska även tillämpas av den vrp ehgulyhu hqvnlog yhunvdpkhw hqoljw 6r/ odjhq phg vlu-vnlogd ehvwlpphovhu rp ynug dy xqjd /98 odjhq rp ynug dy plvveuxnduh l ylvvd idoo /90 hoohu /66 4 § .rppxqdo hoohu hqvnlog yhunvdpkhw vrp xwi|u shuvrqolj dvvlvwdq

SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. [Elektronisk resurs] Publicerad: 2014. Publicerad: Socialstyrelsen, 2014-06-11 [2014:5] 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. [2016:89] Denna författning träder i kraft den 1 december 2016 (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet . som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 11 oktober 2016. Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens föreskrifter och allmän-na råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs . med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska det första stycket i de all till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel me

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, särskilt allmänna råd till 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbet Ladda ner eller beställ. Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. En del publikationer går även att beställa i tryckt format för en kostnad. De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen Senaste version av SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar

IBIC utgår från regelverket för dokumentation inom socialtjänsten, där Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ingår som en del, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemsföreskriften) Reglerna om dokumentation av aktualisering, omedelbar skyddsbedömning och förhandsbedömning finns i 5 kap. 1-4 § § SOSFS 2014:5. Där framgår vad som ska dokumenteras. Beslut om att inleda en utredning dokumenteras i barnets akt

Hur beslutet ska dokumenteras och utformas framgår av regler i förvaltningslagen och i 5 kap. 14 -15 §§ SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen SOSFS 2014:6 Dessa allmänna råd ersätter - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) om handlägg-ning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsen TAINA BÄCKSTRÖM Monica. SOSFS 2014 5 handbok SOSFS 2014:5: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna . SOSFS . 2014:5 - hur den enskildes livssituation ser ut, - den enskildes uppfattning om sina problem, behov och resurser, - om den enskilde är motiverad till att delta i sin behandling, - om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos SiS, - vilket mål som gäller för varje aktivite I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. ISSN 0346-6000, 0346-6019 Artikelnr 2014-5-7 Tryck: Edita Bobergs 2014. SOSFS 2014:4 (M och S) Utkom från trycket den 5 juni 2014 Socialstyrelsens författningssamlin

Hur socialtjänsten ska föra journalanteckningar beskrivs i 4 kap. 8-11 §§ SOSFS 2014:5. Anteckningarna i journalen ska föras fortlöpande och utan dröjsmål. Journalanteckningar bör vara kortfattade och innehålla tydliga hänvisningar till andra handlingar i personakten som ger ytterligare information (SOSFS 2014:5), och anger ramar för hur de ska tillämpas i praktiken. Styrdokumentet ligger till grund för ett samordnat och enhetligt dokumentationssystem och ska tillämpas av samtliga kommunala utförarenheter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

SOSFS 2014:5 är tillsammans med goda rutiner för dokumentation därför en viktig del av kvalitetsarbetet. www.kommunlex.se * SERVICEINSATSER OCH FÖRENKLAD HANDLÄGGNING Med serviceinsatser avses juridiskt sådana insatser som ges utan en föregående utredning och ett individuellt beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen eller 4 kap 2 § samma lag Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur. bör det enligt SOSFS 2014:5 framgå: • Vilka som är delaktiga i planeringen. • Vad som ska göras, vem som ska göra vad, samt när och hur. • Vilka eller vilka mål som gäller för insatsen som är beviljad • Vem som ansvarar för att det som ska göras blir utfört • Om det finns andra verksamheter man ska samverka med (t e Titel. SOSFS 2014:5 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om dokumentat­ion i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Publiceringsår. 2014. Artikelnummer. 2014-5-19. Antal sidor. 24. Format Enligt SOSFS 2014:5, 4 kap 1 § ska: • Tillräcklig Ge nödvändig information om aktuella och planerade insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde, relevant information för att utföra och följa upp insatser. En ny personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av de uppgifter som ha

LIBRIS - SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens

SoS:s föreskrifter och allmänna råd om Dokumentation i

(Socialstyrelsens allmänna råd, 5 kap. 22 § SOSFS 2014:5) Mer finns att läsa i Socialtjänstförordning (2001:937) kapitel 5 Vissa uppgifter för socialnämnden samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11 ) kapitel 7 Planera och följa vården Dokumentation ska ske enligt SOSFS 2014:5. Äldre och personer med funktionsnedsättning som är invånare i Lund ska få stöd, hjälp och en omsorg med god kvalitet när de behöver det. Det individuella behovet är avgörande för vilka insatser som är aktuella. Beslut fattas utifrån individuell

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

6 SOSFS 2014:5. Nacka kommun Riktlinje för missbruks 7 (24) -riskbruks och beroendevård ärenden. Delegation för beslut inom ramen för utredning och insats regleras i socialnämndens delegationsordning. 2.4.2 Våld i nära relatione Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. (SOSFS 2014:5) Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6 SOSFS 2011:9 anger hur kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av. Bland myndighetsföreskrifterna bör nämnas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS som preciserar den övergripande dokumentationsskyldigheten som anges i 11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5, SOSFS 2014:5). Personalen ska ha god förmåga att dokumentera enligt gällande lagstiftning. Leverantören ska utforma och genomföra insatserna tillsammans med den enskilde i enlighet med lagen

Författningshandbok 2016 - Liber AB

SOSFS 2014:5, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. [Hämtad 2015-05-06]. www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsen. (2012). Att beskriva behov och insatser på nationellt fackspråk SOSFS 2011: 9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2014: 5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 2011: 5 Lex Sarah 1.2 Övriga styrdokument Övriga styrdokument som är del av Dialog DV:s ledningssystem: Örebro kommuns riktlinjer och polic Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06- 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS . 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår . att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd. Tillhörande handbok Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (2013). SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). Stadens styrdokumen

De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer tydligare krav på socialtjänsten gällande dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och uppföljning av insatser Stödet i Aiai är utformat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). Aiai personakt. Arbetsanteckningar. I Aiai kan arbetsanteckningar föras löpande av de personer som tilldelats behörigheten. Anteckningar kan antingen journalföras eller tas bort SOSFS 2014:5 negation Inbyggt krav direkt i informationsmodellen . Informationsmodell Aktivitet Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst. Det kan exempelvis röra sig om att en socialtjänstpersonal utför något SOSFS 2014:5; SOSFS 2011:9; Socialstyrelsen, 2010-6-13). Det är den som gjort dokumentationen som är ansvarig för att den är korrekt, saklig och väsentlig. Dokumentationsansvaret finns även beskrivet i mål- och ansvarsbeskrivningen för varje tjänst. 2. Tillämpningsområde Reglerna gäller för hela socialförvaltningen Behandlingsplan Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Dokumentation av planeringen Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras med egenvård

Om god kvalitet i vård och omsorg för äldre personer

• Rutinen följer Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2014:5) och anger hur den praktisk ska tillämpas i verksamheten. • Rutinen ingår som en del i förvaltningens ledningssystem och kvalitetsarbete. Personer som behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag har rätt att vara med och påverka hur det stödet ska se ut författningssamling, SOSFS 2014:5. Utbildningsdagen utgår i huvudsak utifrån socialnämndens ansvar enligt SoL för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM lagstiftningen och SOSFS 2014:5. Målgrupp: enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten. LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fal och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Det finns inte någon begränsning av vad den enskildes ansökan om bistånd kan handla om. En individuell bedömning ska göras i varj Socialstyrelsens Kvalitetsledningssystem (SOSFS 2011:9) Dokumentation sker enligt (HSLF-FS 2016:89) (SOSFS 2014:5) Dokumentation sker enligt HSL Kvalitetscirkeln: Planera - Göra - Utvärdera - Förbättra Särskilt boende - genomförandeplaner görs årsvis och utvärderas halvårsvis, rutiner utvärderas och ändras vid beho Genomförandeplanen ska enligt socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) vara individfokuserad och det är den enskilde som ska beskriva behovet i varje beslutat insatsområde i genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska enligt föreskrifterna svara på frågorna: Vad som ska utföras Hur insatsen ska utföras När i ti

Publikationer - Socialstyrelse

SOSFS 2014:5 Gäller from 1 januari 2015 ÄO, LSS, IFO, Resurs Våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Gäller from 1 okt 2014 IFO Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS 2014:2 (allm råd) ÄO, LS All journalföring sker med beaktande av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I Lifecare finns möjlighet att föra journalanteckningar strukturerat utifrån ICF:s livsområden Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) • Offentlighets - och sekretesslagen • Förvaltningslagen • Överenskommelser/ avta SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS HSLF-FS 2016:3 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga HSLF-FS 2016:55 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård.

Senaste version av SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens

 1. Juridik Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar rättsliga överväganden handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI
 2. Processen följer riktlinjer enligt SOSFS 2014:5. Vi går igonom hur man dokumenterar händelser samt upprättar en genomförandeplan samt uppföljning. Tyngdpunkten är tillämpning i den egna verksamheten. Parallellt med utbildningen kommer ni att lotsas i idok:.
 3. idok är fullt ut anpassat enligt gällande lagar och riktlinjer för SoL, LSS och HSL.. Användare tilldelas behörigheter utifrån verksamhet, klient/brukare och om användaren skall ha tillgång till SoL, LSS och/eller HSL. idok tillhandhåller avancerad hantering avseende skyddad identitet
 4. verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Delta i regelbundna möten med övriga stödpedagoger. Den enskildes delaktighet och inflytande Vara ett stöd i tillämpning av aktuell lagstiftning i vardagsnära situationer och verka för att LSS lagens intentioner genomsyrar verksamheten
 5. Senaste version av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens I SOSFS 2006:14 anges rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelsen om lämplig utbildning och erfarenhet i 3 kap. 3 § SoL. SOCIALSTYRELSEN 2014-03-10 Dnr 1301/2014 4(6) Socialstyrelsen gör bedömningen att den examen på grundnivå som kan komma i fråga är kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordning
 6. imikrav har använts. Huvudman . Verksamhet : Inriktning : Antal . platser Kvinnor: Könsfördelning (%) Antal brukare . från Södermalm Män. Frösunda Omsorg AB Hammarby dagliga verksamhe
 7. SOSFS 2014:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. UDUHQ.. 20 Ta emot uppdrag.. 20 Genomföra insatser

Utbildning i social dokumentation. Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet. På 30-40 minuter får du lära dig: Utbildningen finns i Procapita, klicka på Social dokumentation. Du som är extern utförare hittar utbildningen här En rad olika lagar och förordningar styr vår verksamhet. Här hittar du en sammanställning och mer information. Socialtjänstlag (SoL) SFS 2001:453 Handlar om kommunernas ansvar för socialtjänsten. Lagen tar bland annat upp rätten till ekonomiskt bistånd och särskilt boende. Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheter Rutinen utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993: 387 (LSS), socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:5) samt handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, artikelnummer 2015-1-10) Uppföljningsrutin utifrån SOSFS 2014:5, rutiner i KUL på varje enhet. Kopplar individärendegranskning till rutiner, görs varje månad i samband med stickprover av projektledare. Återkoppling till myndighetschef och enhetschefer. Uppföljning av enskilda ärenden Stickprov, genomgång och återkoppling av enskilda utredningar

Social dokumentation socialstyrelsen, dokumentationen i

Rutinen utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993: 387 (LSS) , socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:5) samt handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, artikelnr 2015-1-10). Dokumentation av SoL/ LSS-insatse SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. SOSFS 2008:30 Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Video: Om Individens behov i centrum, IBIC - Kunskapsguide

SOSFS ; SOSFS . 2014:5. 3 § Föreskrifterna i 2-4 kap. och 6 kap. ska även tillämpas av den . som bedriver enskild verksamhet enligt SoL, lagen med sär-skilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård . av missbrukare i vissa fall, LVM eller LSS. 4 § Kommunal eller enskild verksamhet som utför personlig assista 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det foms ett ledningssystem för verksamheten. Enligt 3 kap. 2 § SOSFS 2011: 9 ska den som bedriver.socialtjänst med stöd av ledning~systemet planera SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-10-31 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området

Av 4 kap. 6 § socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5 framgår att en personakt ska innehålla en journal samt upprättade och inkomna handlingar av betydelse för handläggningen av ett ärende eller för genomförande eller uppföljning av insatser [KÄLLA: SOSFS 2014:5] 2.16 . god man . person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsa (SOSFS 2014:5). Handlingar som upprättas om den enskilde ska innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter, och vara väl strukturerade och tydligt utformade. Handlingarna får inte innehålla ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär (Allmänna råd 6 kap 2 § SOSFS 2014:5) 9. Framgår det om insatsen är ett stöd eller avlösning för en anhörig som vårdar eller stödjer närstående?* Om insatsen samtidigt är ett stöd för stöd eller avlösning till en anhörig är det betydelsefullt om den anhörige är med i planeringen, efter att sam-tycke har lämnats av individen inom hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) resp. SOSFS 2014:5 Författningar Välfärdsteknik. Vägledningar Välfärdsteknik. Title: EU:s uppgiftsskyddsförordning - orientering Author: Manolis Nymark Created Date

Besluta om att inleda eller inte inleda en utredning

nämnda föreskrift, SOSFS 2014:5, att det av dokumentationen ska framgå vilka åsikter som barnet eller den unge har fört fram. Om barnet eller den unge inte har fört fram sina åsikter i frågor som gäller honom eller henne, ska det framgå hur den som bedriver socialtjänst har gått till väga för att så långt möjlig I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS finns regler om dokumentation som rör personer med skyddade personuppgifter.[1] Skyddade personuppgifter är ett samlingsnamn. Uppgifter i folkbokföringen är i regel offentliga

Besluta - Kunskapsguide

(SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS) 6 (29) ORGANISATION Säkerhetsaspekterna är många och viktiga i samband med hantering av sekretesskänslig information Ledningssystem (SOSFS 2011:9), Socialstyrelsen > Dokumentation. Dokumentationsplikt 11 kap. 5, 6 §§ SoL, Sveriges Riksdag > Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) > Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten >

Vara kommun - Dokumentationsombud uppföljning

SOSFS 2014:5 : 2: Nationella riktlinjer för missbruks och beroendevård - preliminär version,( Socialstyrelsen 2014) RIKTLINJER Sida 4 av 20 . Datum Vår beteckning : 2015-02-26 SN2015/18 nr 2015.434 : 2.1 Socialtjänstlagen : Enligt 3 kap 7 § SoL ska socialnämnden arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkoho SOSFS 2014:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Fulltext (öppnas i nytt fönster) Att vilja se, vilja veta och att våga fråga - vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet - SOSFS 2014:5 - Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS - SOSFS 2014:6 - Våld i nära relation - Förvaltningslagen (1986:223) - Befintliga och föreslagna lokala rutiner i Grums kommun

 • Explain cryptocurrency Reddit.
 • Grand Bay Casino No deposit bonus.
 • Fox News app.
 • Does CVS sell Target gift cards.
 • Online casino winning strategy.
 • CoinGecko vs Blockfolio.
 • Elektrische scooter Zoetermeer.
 • No load fonds zielgruppe.
 • Job Bank Jamaica.
 • Utbildningskrav mäklare Danmark.
 • Nuvärdesmetoden kalkylränta.
 • Statistik Definition einfach.
 • Sam's club hand lotion.
 • Vad är bankväsende.
 • Beno io.
 • SBAB sparkonto logga in.
 • Skogsmaskinförare utbildning norrbotten.
 • Pitch presentatie sollicitatie.
 • Bygga litet hus.
 • BlueStacks on Mac.
 • Spy etf option chain.
 • Ash greninja series.
 • CoinJarContact.
 • Amazon carding Telegram.
 • Corona öl aktie.
 • Hur många pensionärer finns det i Sverige 2019.
 • Lämmitysöljyn hintakehitys.
 • Coinrule app.
 • Dukat Korsord.
 • B12 tillskott apotea.
 • BOSS GT 100.
 • Pound sign on iPhone keyboard.
 • Järnsmide kurs.
 • Vindkraft negativ miljöpåverkan.
 • Airbnb Tessin.
 • CFD Bitcoin cosa sono.
 • Ethereum block explorer local.
 • Få tillbaka källskatt KF.
 • Largest corporate events.
 • ASIC company renewal.
 • Länsförsäkringar Västervik.